Zabytki

Bieckie Sukiennice

Zachowane ostrołukowe sklepienia w piwnicach Domu Becza i niektóre portale wskazują, że kamienica została wybudowana w okresie gotyku, zapewne jeszcze w XV w. Po II wojnie światowej kamienica została przejęta przez miasto już w stanie znacznie odbiegającym od pierwotnego. Do naszych czasów zachowały się jedynie wątki gotyckich murów, późnogotyckie piwnice, duża sień oraz resztki renesansowych portali i nadproży (odnalezione i wmurowane w ściany w czasie renowacji kamienicy w latach 1968-1969. Zachowały się również autentyczne belkowane stropy.